Belgesel Soruları

Mayıs 13, 2016

Belgesel Soruları

 1. Ana akım/geleneksel/kurumsal tiyatro anlayışı ile alternatif sahne-tiyatro arasında ne tip farklar vardır, birbirlerinden ayrışmasını sağlayan unsurlar nelerdir?
 2. Alternatif tiyatro ile alternatif sahne birbirinden farklı kavramlar mı?
 3. Alternatif-bağımsız sahne-tiyatro, tiyatro sanatı içinde biçim ve içerik açısından neleri değiştirdi?
 4. Alternatif-bağımsız sahne neden kurulur?
 5. Alternatif-bağımsız tiyatro köken-geçmiş olarak hangi sosyolojik durumlarla veya sanatsal olaylarla ve kişilerle temellendirilebilir?
 6. Alternatif tiyatronun kurumlardan bağımsızlık, eleştirel, protest olmak, ötekilik gibi kavramlarla nasıl bir ilişkisi var. Bu durumun kendine ait riskleri var mı?
 7. Brecht, Meyerhold, Grotowski ve benzer kuramcıların yaptıklarının tarihsel açıdan alternatif sahneler için özel bir önemi nedir?
 8. Alternatif tiyatronun kökeni, geçmişi, temeli Türkiye’de nereye dayanıyor?
 9. Alternatif-bağımsız sahnelerin dans ve performans sanatıyla tarihsel, sanatsal ve sosyolojik açıdan nasıl bir ilişkisi olmuştur? Birbirlerini nasıl etkilemişlerdir?
 10. Alternatif sahnelerin kullandığı yeni stil ile sinema tekniği veya sinemanın seyircide yarattığı etki arasında ortaklıklar, benzerlikler, disiplinler arası etkileşim söz konusu mu?
 11. Alternatif-bağımsız sahnelerde kavramsal ve ideolojik açıdan bir yenilik söz konusu mu? Alternatif-bağımsız sahnelerle yeni metin, yeni tiyatro, yeni gerçekçi oyunculuk, serbest text, güncel tiyatro gibi kavramları arasında nasıl bir bağ var?
 12. Tiyatrodaki alternatif hareketin besleyici, yaratıcı veya riskli yönleri nelerdir?
 13. Alternatif hareket toplum yaşamında neleri değiştirdiğini, yarattığını gözlemlediniz?
 14. Alternatif-bağımsız sahnelerin yurtiçi ve yurtdışı festivallerle nasıl bir ilişkisi-bağı oldu? Bu ilişkinin nasıl bir sanatlarında nasıl bir etkisi oldu?
 15. Alternatif sahneler; küçük salonlu, dar bütçeli tiyatrolar. Bütçe de her zaman sorun teşkil eden ve şikayet konusu olan bir durum. Prodüksiyon rahatlığı ve büyük bir salon, stilleri ve oyunların yapısını etkiler mi?
 16. Ana akım/kurumsal tiyatro ile alternatif sahneler arasında tiyatro departmanları, uzmanlık alanlarının çalışma stilleri açısından farklar nelerdir?
 17. Alternatif tiyatronun deneysel yapısı sanat yönetimi veya dekor tasarımı, uygulaması açısından iyi mi, kötü mü?
 18. Sansür kavramı, alternatif/bağımsız sahne yapısının oluşumu ve varlığı için nasıl etkiye sahip?
 19. Sansür mekanizmasının alternatif/bağımsız sahnenin var olma ve yoluna devam etme sürecinde nasıl bir etkisi olmuştur?
 20. Çok sayıdaki yeni alternatif sahnenin varlığı ve sayıca çok fazla oyun sahneye konulmasından dolayı AUTEUR bir yapı göze çarpıyor. Bu durum yeni bir oyun yapısını doğurdu mu? Yeni bir Oyun’dan bahsedebilir miyiz?
 21. Alternatif sahnenin zorunlu ve kesin kaideleri var mıdır?
 22. Alternatif sahnelerin salon-işletmeciliğinin kurumsal tiyatrolarla farkları nelerdir?
 23. Alternatif sahnede kiminle çalışılacağına nasıl veriliyor? Yani ekip nasıl oluşuyor?
 24. Reklam ve tanıtım işleri nasıl yürütülüyor? Alternatif sahneler seyircisine nereden ulaşıyor / seyirci alternatif sahnelere nereden ulaşıyor? Konvansiyonel tiyatro camiasından farkları ne?
 25. Yüzlerce yıldır tartışılan “Seyirci etkisi, seyirci efekti, seyirci sansürü” konusu yaratım aşamasında sizi nasıl etkiler?
 26. Bir oyunun yaratım aşamasında (eser ve kadro seçimi, prova-hazırlık gibi) ana akım tiyatro ile alternatif tiyatronun çalışma biçimleri açısından (mesela yönetmen-oyuncu ilişkisi) ne tip farklar vardır?
 27. Klasik sahne kavramlarıyla alternatif sahne kavramları farklı mı? Mesela; “atmosfer, üç birlik kuralı, seyirciye arkanı dönmemek, salondaki herkese sesini duyurmak, metne sadık kalmak, drama kuralları” gibi…
 28. Var olan temel tiyatro eğitimi yeterli mi yoksa, en azından alternatif sahnelerdeki tiyatro sanatına göre oyuncular / yönetmenler/yazarlar için yeni ve temel bir eğitim sistemi gerekli mi
 29. Alternatif sahnenin güncel dinamiklerle, zamanıyla, insanıyla nasıl bir ilişkisi var?
 30. Prova sürecinde oyuncu ile yönetmenin arasında nasıl bir ilişki vardır?
 31. Alternatif-bağımsız sahnenin deney, deneme, araştırma üslubuyla nasıl bir ilişkisi var? Bu ilişki neleri belirliyor?
 32. Prova sahnesi sorunu nedir, ekipleri nasıl etkiler?
 33. Alternatif bir oyun çıkarmanın ne gibi zorlukları var?
 34. Hazırlık aşamasının ardından seyirciyle ilk buluşma anı nasıl bir an, sizde nasıl duygular ve davranışlar yaratıyor?
 35. Alternatif-bağımsız sahnedeki bir tiyatrocunun yaptığı sanat açısından yakın çevresindeki algısı nasıldır? Deneysel ve değişken yapısından dolayı para kazanmak, kariyer yapmak gibi kavramlarla mücadele edebilmenin püf noktası nedir?
 36. Eleştiriler sizi nasıl etkiliyor?
 37. Alternatif ile bağımsız tiyatroların birbirleriyle nasıl bir bağı/ilişkisi var? Birbirlerini takip ederler mi?
 38. Alternatif tiyatro gelenek ve ekol olarak okullaşır mı?
 39. Alternatif sahnelerin seyirci profili ve sayısı nasıldır?
 40. Alternatif sahne biçiminin diğer sanat alanlarına ne tip etkileri olmuştur ve diğer sanatlardan nasıl etkilenmiştir?

English

 1. What are the differences of Main-Stream / Traditional / Institutional theatre approaches and the alternative stage, what are the factors separating them?
 2. Does alternative stage and alternative theatre are different concepts?
 3. What did alternative-independent stage/theatre changed in theatre art both in form and content?
 4. Why alternative stage was established?
 5. Which sociological situations of its past and origin or artistic facts and people can alternative-independent theatre be based on?
 6. What kind of a relationship does alternative theatre have with the institutions in the concepts; independence, criticism, protesting and otherness? Does this situation has risks of its own?
 7. What are the special importance of theorists such as Brecht, Meyerhold, Grotowski and others did for the alternative stages in a historical perspective?
 8. What is the base of the origin of alternative theatre and its past in Turkey?
 9. What relations did alternative-independent stages have with dancing and performing arts in historical, artistic and sociological perspectives? How did they influence each other?
 10. Are there disciplinary interaction and similarities between the new style used by the alternative stages and cinematic techniques or the effects that cinema creates on the audience?
 11. Are there innovations in alternative-independent stages in terms of concept and ideology? What kind of relations are there between the alternative-independent stages and new text, new theatre, new realist acting, free text, contemporary theatre concepts?
 12. How the alternative movement is fed, what are the creative and risky aspects?
 13. What did you observe that the alternative movement change or create in social life?
 14. What kind of relations did alternative-independent stages have with domestic and foreign festivals? What affects did it have in art?
 15. Alternative stages are small staged, low-budget theatres. Budgeting is always an issue and a subject for complaint. Would a comfort of production and large stages affect styles and the structures of the plays?
 16. What are the differences between the Main Stream/Institutional Theatre and alternative stages in terms of theatre divisions, working styles of specialized fields?
 17. Is it good or bad that the experimental structure of alternative theatre applied in production design?
 18. What effects does censorship have on alternative-independent stage structure and its existence?
 19. What kind of effects did censorship mechanism on alternative-independent in its existence and progress?
 20. Because of the existence of a lot of new alternative stages and many plays being performed, the structure seems that of AUTEUR. Did this situation give birth to a new structure? Is it possible to mention a New Play?
 21. Does alternative stage has strict compulsory rules?
 22. What are the differences of administrating the alternative stages and institutional theatres?
 23. How does the alternative stage decide employment? How do they build up the team?
 24. How the PR and Commercials are directed? How alternative stages reach their audiences? What is the difference from the conventional theatre society?
 25. How the famous question asked for centuries “effect of the audience, audience censorship” effect you during the creation process?
 26. During the creative process of a play (creation, team selection, preparations), what are the differences of working (such as relation of director and actors) between alternative stages and main stream theatre?
 27. Is it different; the concept of classical stage and the alternative? For example: “atmosphere, three one rule, not to turning your back to the audience, speaking loud enough to make audience hear you, being loyal to the text, dramatic rules” and etc.
 28. Is the current theatrical education enough, or does it required to have a new and basic education at least for the actors, directors and writers considering the alternative stages?
 29. What is the relation of alternative stage with the contemporary dynamics, time and people?
 30. What kind of relationship do the actors and director have during the rehersals?
 31. What kind of relationship does the alternative stage have with experiments, tests and research styles? What does this relationship mark?
 32. What is the question of rehearsal stage, how does it effect teams?
 33. What are the difficulties creating an alternative play?
 34. How is the first time before audience moment following rehearsals, what kind of emotions and behaviours it creates over you?
 35. How an alternative stage actor is perceived amongst his friends or family considering the art he performs? What is the hint to struggle with concepts such as earning money or having a career due to their experimental and variable structure?
 36. How does the criticism affect you?
 37. What is the relationship of alternative and independent theatres amongst each other? Do they follow each other?
 38. Would alternative theatre be a school?
 39. What is the audience profile and numbers of audience of alternative stages?
 40. What effects did alternative stage on other art forms and how it was influenced by other arts?

perdesizcover-youtube